Zákon o zdravotnej starostlivosti eBook

Excelsiorportofino.it Zákon o zdravotnej starostlivosti Image
POPIS

Komentár k Zákonu o zdravotnej starostlivosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) poskytuje praktický výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti.Vymedzuje základné vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jej formy a súvisiace služby. Základným bodom je ochrana práv pacienta a jeho integrity, výkon špecifických medicínskych úkonov. Právna norma je o to významnejšia, lebo je základným právnym prameňom medicínskeho práva. Komentár je spracovaný na základe nadväznosti na ďalšie právne predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť. S ohľadom na interdisciplinárnu povahu sa problematika dotýka viacerých právnych odvetví, kde komentár poskytuje prepojenie. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a spolu s nimi i pacienti sa každodenne stretávajú s problémami, ktoré nevyplývajú len zo samotného výkonu medicínskych úkonov, ale majú oveľa širší rozmer, predovšetkým právny.Práve v dnešnej dobe čelia skúmané vzťahy výzvam v podobe rýchleho technického pokroku, digitalizácie a globalizácie, etickým aspektom. Svojím obsahom predstavuje text ucelený komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona a k ich praktickému uplatneniu. Znenie komentára podporujú aj platné medzinárodné dokumenty a legislatíva EÚ, ktoré spolu s existujúcou judikatúrou môžu slúžiť ako vhodný nástroj výkladu a aplikácie zákona v praxi. Jeho prednosťou je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a legislatívne zmeny. Publikácia je určená pre širokú verejnosť, samotných zdravotníckych pracovníkov, nás všetkých ako pacientov, právnikov či študentov práva a medicíny ako výkladová pomôcka.Autorka komentára JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Zákon o zdravotnej starostlivosti.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR Katarína Ševcová

Hledáte knihu Zákon o zdravotnej starostlivosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Katarína Ševcová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Legislatíva - ÚDZS

Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004, účinný od 06.04.2020 do 25.05.2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

ZÁKON z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z.z.) Zmena: 347/2005 Z.z. Zmena: 538/2005 Z.z., 660/2005 Z.z. Zmena: 342/2006 Z.z. Zmena: 522/2006 Z.z.

Základy trestného práva.pdf

Karlovarská lázeňská léčba a medicína na přelomu 20. a 21. století.pdf

Praktický slovník rusko-český a česko-ruský.pdf

Dinosauři – 60 úžasně zajímavých skutečností.pdf

Základy pracovního práva s příklady a vzory.pdf

Kuchařka pro dceru.pdf

My děti ze stanice ZOO.pdf

Kapitoly z výchovného poradenství.pdf

Útesy křiku.pdf

Úplné znenia zákonov 38/2018.pdf

Učebnice vysoké magie.pdf

Čarodej Zememorí.pdf

Cizinci ve městě.pdf