Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť) eBook

Excelsiorportofino.it Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť) Image
POPIS

Tento tiul nájdete v našej ponuke aj v kolekcii za skvelú cenu.Alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ZŠ. Matematika pre štvrtákov je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ M. Belic – J. Striežovská. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.Pracovný zošit Matematika pre štvrtákov – 1. časť je prvý diel pracovných zošitov pre štvrtákov. Nadväzuje naň druhý diel. Dielo je spracované podľa iŠVP a vychádza z potreby prípravy žiakov na TESTOVANIE 5. Autori vychádzajú z vlastnej učiteľskej praxe, zo štúdia modernej didaktiky matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov. Spracovanie učiva aritmetiky a geometrie dáva učiteľovi priestor rozhodnúť sa, ako sa bude učivo prelínať.Práca s pracovným zošitom umožňuje plnenie požiadaviek vzdelávacieho štandardu. Obsahovo sa sústredí na ukončenie procesu poznávania a budovania kľúčových kompetencií na 1. stupni. Rešpektuje a rozvíja medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Venuje sa problematike finančnej gramotnosti v nadväznosti na platný vzdelávací štandard finančnej gramotnosti. Svojím spracovaním reflektuje na požiadavky škôl. Jedna strana aritmetickej časti pracovného zošita zahŕňa obsah zvládnuteľný približne na jednej vyučovacej hodine. Odkazy na strany učebnice v pracovnom zošite a zaručujú pohodlné prepojenie práce oboma materiálmi. Výrazne pomáha aj farebné zjednotenie prislúchajúcich strán. Rozdelenie strán na základné a výberové je podporené piktogramami. Piktogramy definujú úlohy pre tých, ktorí pracujú rýchlejšie a potrebujú ďalšiu aktivitu. Sú určené pre žiakov, ktorí napredujú v matematickom poznávaní rýchlejším tempom. Úlohy a matematické problémy sú prezentované s narastajúcou náročnosťou. Dielo kladie dôraz na individuálny prístup, predstavivosť a zážitkové vyučovanie. Žiaci sa učia pomocou manipulácie s predmetmi a rozvíjaním predstavivosti. Pracujú na projektových témach, v ktorých riešia jednotlivé problémy do hĺbky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť).pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Janka Striežovská

Trávit čas knihou Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť)! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 1. časť ...

Súbor didaktických materiálov obsahuje učebnicu a dva pracovné zošity, ktoré možno ešte rozšíriť o ďalšie doplnkové materiály na dosiahnutie maximálneho individuálneho prístupu na vyučovaní matematiky. Pracovný zošit Matematika pre štvrtákov - 2. časť plynule nadväzuje na 1. časť.

Kniha Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 2. časť ...

Matematika pre 4. ročník ZŠ - pracovný zošit, 1. časť - Pavol Černek . Obsah: - Sčítanie a odčítanie spamäti do 100 - Viacciferné čísla - Sčítanie a odčítanie spamäti - Násobenie - Polovice, tretiny, ...

Knížka.pdf

Krev a mráz.pdf

Na stavbě.pdf

Útěky domů.pdf

Jako ohnivý šíp.pdf

Kabát můj větrný.pdf

Trollové: Knížka na celý rok 2017.pdf

Cudlín Karel.pdf

Velké říše kočovníků.pdf

Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.pdf

Sedm sester 1: Maiin příběh.pdf

Pediatrické ošetrovateľstvo.pdf

Český jazyk 4.pdf

Procvičujeme s Matýskem - Počítání do tisíce.pdf

Bonsaje.pdf

Chemická laboratorní technika pro farmaceuty.pdf