Minimalizácia rizík konateľa s.r.o. eBook

Excelsiorportofino.it Minimalizácia rizík konateľa s.r.o. Image
POPIS

Odborná príručka určená konateľom s.r.o. Obsahuje praktické informácie a tipy pre správne rozhodnutia konateľa a rady, ako ochrániť svoj osobný majetok a osobné záujmy.VÝHODY PRÍRUČKY:- príručka obsahuje upozornenia, tabuľky, schémy, príklady, poznámky, paragrafy, otázky a odpovede, judikatúru- praktickými príkladmi upozorňuje na aktuálne zmeny v legislatíve s uvedením ich dôsledkov na výkon funkcie konateľa s.r.o.- dôkladne a zrozumiteľne rozoberá práva, povinnosti a zodpovednosť konateľa a jeho vzťah k spoločnosti- poradí Vám ako si chrániť osobný majetok a záujmy Vašej spoločnosti- obmedzíte riziká vyplývajúce z Vašich povinností ako konateľa s.r.o!- záruka aktualizácie a doplnkov 4 x ročneObsah príručkyAKTUÁLNE INFORMÁCIE, OTÁZKY A ODPOVEDEAktuálne informácieOtázky a odpovedeAktuálny právny stav k cestovným náhradám ZODPOVEDNOSŤ A RUČENIE KONATEĽAZodpovednosť konateľaVšeobecné predpoklady zodpovednosti konateľa voči spoločnostiZodpovednosť konateľa z výkonu funkcie vo vzťahu k spoločnostiZodpovednosť za bezdôvodné obohatenieZodpovednosť pri konkurze a reštrukturalizáciiZmluvná modifikácia zodpovednosti konateľaZodpovednosť konateľa po zániku funkcie a zánik zodpovednostiZodpovednosť konateľa v trestnom konaníTrestná zodpovednosť konateľaVybrané trestné činy proti hospodárskej sústavemene a daňové trestné činypredpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chránených vzoroch a vynálezoch a proti právu autorskému,poriadku vo verejných veciach a iné Ručenie konateľaRučenie podľa OZVzor vyhlásenia o ručení podľa OZRučenie podľa OBZVzor vyhlásenia o ručení podľa OBZZákonné ručenie konateľaVzor žaloby ručiteľa na náhradu za plnenie poskytnuté veriteľoviRIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z HOSPODÁRENIA S MAJETKOM S.R.O.Riziko konateľa a majetok s.r.o.Odčlenenie osobného a firemného majetku konateľaPovinnosti konateľa pri prevode a prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Vzor kúpnej zmluvy Vzor návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostíVzor dohody o plnomocenstveTrestné činy proti majetku Riziká konateľov z poskytnutia alebo čerpania úveruVzor zmluvy o úverPredkupné právoVzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyInvestovanie do podielových fondovInvestičné, kapitálové a životné poistenieKomunálne obligácie a ich zdaňovanieLeasing a jeho zdaňovanieNájomná zmluva medzi podnikateľskými subjektmiVzor zmluvy o nájme nebytových priestorovPrijímanie vkladov od spoločníkovPôžička a výpožičkaVzor zmluvy o pôžičkeVzor zmluvy o výpožičkeVzor žaloby o vrátenie požičanej veciOdporovateľné právne úkonyPoistenie majetkuRIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z VEDENIA ÚČTOVNÍCTVA A PLATENIA DANÍPovinnosti konateľa v oblasti účtovnejVedenie účtovníctvaPovinnosti konateľa pri auditePovinná číselná identifikácia podnikateľských subjektovManažérske účtovníctvoInventarizácia zásobPovinnosti konateľa v oblasti daňovejPriebeh daňového konaniaVzor plnomocenstva k zastupovaniu v daňovom konaníDaňová kontrolaVzor plnej moci za účelom predĺženia lehoty na podanie daňového konania Vzor plnomocenstva na zastupovanie v daňovom konaní daňovým poradcom Lehoty v daňovom konaníVzor oznámenia platieb fyzickým osobámAktuálne použitie dane na osobitné účelyVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (len na CD - ROMe)Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (len na CD – ROMe)Podanie daňového priznaniaOznamovacia povinnosť daňových subjektovVzor oznámenia platieb fyzickým osobámOBCHODNÉ VZŤAHY A RIZIKO KONATEĽAUzatváranie zmlúvPrávne úkony potrebné k uzatvoreniu zmluvyNajčastejšie chyby pri uzatváraní obchodných zmlúvNáhrada škody v obchodných vzťahochObchodné dokumentyElektronický archív Notárskej komory SRZmluvy o sprostredkovaní a zastúpení Mandátna zmluvaVzor mandátnej zmluvyZmluva o obchodnom zastúpeníVzor zmluvy o nevýhradnom obchodnom zastúpeníVzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníKomisionárska zmluvaVzor komisionárskej zmluvyZmluva o sprostredkovaníVzor zmluvy o sprostredkovaníVzor verejného návrhu na uzavretie zmluvyVzor vyhlásenia verejnej obchodnej súťažePohľadávky a riziko konateľaPostúpenie pohľadávkyVzor zmluvy o postúpení pohľadávky Vzor oznámenia o postúpení pohľadávokZapočítanie pohľadávokVzor započítania pohľadávok jednostranným právnym úkonom Vzor dohody o započítaní pohľadávokUznanie záväzkuVzor uznania záväzku Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvyZmluvná pokutaPrevzatie dlhuZmluvy o tichom spoločenstveVzor zmluvy o tichom spoločníkoviVzor žaloby na vrátenie vkladu tichému spoločníkovi po zániku zmluvyZmluvy o skladovaníVzor zmluvy o skladovaníVzor žaloby na zaplatenie skladnéhoVzor zmluvy o konsignačnom skladeVyužívanie marketingu konateľom s.r.o. v praxiVyužívanie propagácie, reklamy a podpory predajaVyužívanie vzťahov s verejnosťou a osobného predaja, Využívanie internetu a priameho marketingu konateľomStrategické plánovanieOchrana právOchrana obchodného menaOchranné známkyŽiadosť o zápis ochrannej známky do registraŽiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známkyŽiadosť o obnovu zápisu ochrannej známkyŽiadosť o zápis prevodu (prechodu) ochrannej známkyNávrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známokPriemyselné a duševné vlastníctvo ako neoddeliteľná súčasť majetku podnikuObchodné tajomstvoOSOBA KONATEĽA - JEHO MAJETOK A ODMEŇOVANIEFunkcia konateľaVýkon funkcie konateľaVzor zmluvy o výkone funkcie konateľaUstanovenia konateľaZákaz konkurencie konateľaPostavenie konateľaVzťah konateľa k valnému zhromaždeniuVzor pozvánky na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždeniaVzor plnej moci na zastupovanie na mimoriadnom valnom zhromaždeníVzor zápisnice z rokovanie mimoriadneho valného zhromaždeniaVzťah konateľa k dozornej radeVzťah konateľa ku správcovi konkurznej podstatyVzťah konateľa k likvidátoroviZánik funkcie konateľa Odmeňovanie konateľaOdmena konateľaZdanenie odmeny konateľaOchrana majetku konateľaBezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanieRIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE ZO ZAMESTNÁVANIA OSÔBVznik pracovného pomeruZmena pracovného pomeruSkončenie pracovného pomeruOdmeňovanie zamestnancovSpoločník ako zamestnanec s.r.o.Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciZamestnávanie cudzincovZástupcovia zamestnancov a ich právaa povinnostiZodpovednosť zamestnancaRiešenie pracovnoprávnych sporovPersonálna politikaPOSTAVENIE KONATEĽA PRI VZNIKU, ZMENE A ZÁNIKU SPOLOČNOSTIZaloženie a vznik s.r.o.Založenie a vznik s.r.o. podľa OBZ a postavenie konateľaPovinnosti konateľa voči obchodnému registruPovinnosti konateľa voči zbierke listínVzor návrhu na zápis do obchodného registra a uloženia do zbierky listín s.r.o. Podpisový vzor konateľa Vzor spoločenskej zmluvy Vzor splnomocneniaVzor stanovObchodný podiel v s.r.o.Prevod obchodného podieluVzor zmluvy o prevode obchodného podielu na tretiu osobuDaň z príjmu predaja obchodného podieluPredaj obchodného podielu v s.r.o. právnickou osobou Založenie s.r.o. v iných európskych krajináchPrávna úprava založenia s.r.o. v ČR Zmeny v s.r.oZvýšenie základného imania Návrh na zápis zvýšenia základného imania Zníženie základného imania Návrh na zápis zmien v obchodnom registri KONATEĽ A SÚDNE KONANIE Mimosúdne riešenie obchodných sporovRozhodcovské konanie Vzor rozhodcovskej zmluvySúdne riešenie sporovSystém súdnictva v SRSúdne poplatkySúdne uplatňovanie pohľadávokPrideľovanie spisov v praxiPlatobný rozkazZabezpečenie pohľadávok uplatnením záložného právaExekúčne konanieVýkon, podmienky, priebeh a zastavenie exekučného konaniaVzor návrhu na vykonanie exekúcie na peňažné a nepeňažné plnenieVzor námietok proti exekúcií Vzor návrhu oprávneného na zastavenie exekučného konaniaSťažnosť a petícieVybavovanie sťažnosti a petícieObsah CD-ROMuÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOVObchodný zákonník Občiansky zákonník Živnostenský zákon Zákonník práce Zákon o daniach z príjmov Zákon o správe daní a poplatkov Občiansky súdny poriadok Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o verenom obstarávaníZákon o nájme a podnájme nebytových priestorovZákon o obchodnom registriADRESÁRESúdyNotáriExekútoriŽivnostenské úradyPODPORNÉ PROGRAMY EÚ - NARMSP Vzor žiadosti o financovanie z Regionálneho fondu štartovacieho kapitálu Vzor prehlásenia o výške poskytnutej štátnej pomoci Adresár regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC) a podnikateľských inovačných centier (BIC)Grantová schéma rozvoja priemyslu Grantová schéma rozvoja cestovného ruchuZODPOVEDNOSŤ ZA RUČENIE KONATEĽAVzor vyhlásenia o ručení podľa OZ Vzor vyhlásenia o ručení podľa OBZ Vzor žaloby ručiteľa na náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu Vzor návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu Vzor prihlášky pohľadávky do konkurzného konaniaVzor udelenia prokúryVzor dohody o plnomocenstveRIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z HOSPODÁRENIA S MAJETKOM S.R.O.Vzor kúpnej zmluvy Vzor návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyVzor zmluvy o nájme nebytových priestorovVzor zmluvy o pôžičke a výpožičkeVzor zmluvy o vrátenie požičanej veciVzor zmluvy o úvereRIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z VEDENIA ÚČTOVNÍCTVA A PLATENIA DANÍVzor plnomocenstva k zastupovaniu v daňovom konaní Vzor plnej moci za účelom predĺženia lehoty na podanie daňového konania Vzor plnomocenstva na zastupovanie v daňovom konaní Vzor oznámenia platieb fyzickým osobám Príklad daňového priznania k dani z príjmov právnických osôbDaňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a z motorových vozidielOBCHODNÉ VZŤAHY A RIZIKO KONATEĽAVzor mandátnej zmluvy Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení Vzor komisionárskej zmluvy Vzor zmluvy o sprostredkovaní Vzor verejného návrhu na uzavretie zmluvy Vzor vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky Vzor oznámenia o postúpení pohľadávok Vzor započítania pohľadávok jednostranným právnym úkonom Vzor dohody o započítaní pohľadávok Vzor uznania záväzku Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy Vzor zmluvy o tichom spoločníkovi Vzor žaloby na vrátenie vkladu tichému spoločníkovi po zániku zmluvy Vzor zmluvy o skladovaní Vzor žaloby na zaplatenie skladného Vzor zmluvy o konsignačnom sklade Vzor podania námietky uchádzača proti určeniu poradia vyhodnotených ponúkVzor zmluvy o prevzatí dlhuVzor žiadosti o zapísanie do zoznamu podnikateľov pre fyzické a pre právnické osoby - podnikateľovVzor žiadosti pre sociálnu poisťovňu, daňový úrad, krajský a okresný súdVzor žiadosti o predĺženie zápisu pre fyzickú a právnickú osobu – podnikateľovVzory žiadosti pre prihlasovanie, zápis, obnovu, prechodu (prevodu) a výmazu ochrannej známky z registra ochranných známokOSOBA KONATEĽA – JEHO MAJETOK A ODMEŇOVANIEVzor zmluvy o výkone funkcie konateľa Vzor pozvánky na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Vzor plnej moci na zastupovanie na mimoriadnom valnom zhromaždení Vzor zápisnice z rokovania mimoriadneho valného zhromaždeniaVzor súhlasu druhého manžela s použitím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželovRIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE ZO ZAMESTNÁVANIA OSOBVzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú Vzor poverenia zamestnanca Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy Vzor dohody o brigádnickej práci študentov Vzor dohody o vykonaní práci Vzor preradenia zamestnanca na inú prácu bez jeho súhlasu Vzor žiadosti zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov Vzor dohody o skončení pracovného pomeru na základe návrhu zamestnanca Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa Vzor upozornenia zamestnanca na možnosť výpovede zo strany zamestnávateľa Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podľa § 68 ods. 1 písm. a)ZP Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podľa § 68 ods. 1 písm. b)ZPVzor registračného formulára zamestnávateľa a fyzickej osobyVzor formulára na odhlásenie informačných systémovVzor oznámenia prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osobyVzor dohody o zrážkach zo mzdyVzor dohody o spôsobe náhrady škody po jej uznaníVzor záložnej zmluvy na nehnuteľnosťVzor žaloby na náhradu škody spôsobenej vyrobením nepodarkuPOSTAVENIE KONATEĽA PRI VZNIKU, ZMENE A ZÁNIKU SPOLOČNOSTIVzor návrhu na zápis do obchodného registra a uloženia do zbierky listín s.r.o. Podpisový vzor konateľa Vzor spoločenskej zmluvy Vzor splnomocnenia Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu na tretiu osobu Vzor stanov s.r.o. Vzor návrhu na zápis zvýšenia základného imaniaVzor vyhlásenia spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad Vzor návrhu na zápis zmien v obchodnom registri Vzor zápisnice z Valného zhromaždenia Vzor návrhu na zápis zmien v obchodnom registri obchodnej spoločnosti Vzor zápisnice z valného zhromaždenia Vzor zmluvy o predaji podnikuKONATEĽA A SÚDNE KONANIEVzor rozhodcovskej zmluvy Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu Vzor odporu proti platobnému rozkazu Návrh na vykonanie exekúcie na peňažné a nepeňažné plnenieVzor prehlásenia správcu vkladov Vzor návrhu na zápis do obchodného registra Vzor prehlásenia o pôvode tovaru Vzor splnomocnenia na colné konanie Vzor návrhu na vykonanie exekúcie na peňažné plnenie Vzor návrhu na vykonanie exekúcie na nepeňažné plnenie Vzor námietok proti exekúcií Vzor návrhu oprávneného na zastavenie exekučného konaniaVzor návrhu na odpustenie zmeškanej lehotyVzor odvolania, dovolania a návrhu na obnovu konaniaVzor žiadosti o oslobodenieVzor žaloby na zaplatenie kúpnej cenyVzor odvolania a výpovede plnomocenstvaARCHÍVY A REGISTRATÚRYZákon o archívoch a registratúrachVzory tlačív pre archívy a registratúrySADZOBNÍK POPLATKOVSadzobník súdnych, správnych a notárskych poplatkov

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Minimalizácia rizík konateľa s.r.o..pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2006
AUTOR JUDr. Alena Pauličková PhD.

Trávit čas knihou Minimalizácia rizík konateľa s.r.o.! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Minimalizácia rizík konateľa s.r.o. a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Central Europe Investment Slovakia - Váš investičný poradca

Z toho vyplýva vhodný návrh konštrukcie a v etape výstavby minimalizácia rizík. Úlohou risk manažmentu je tieto riziká pomenovať, úplne eliminovať alebo obmedziť a rozdeliť ich medzi jednotlivých účastníkov stavby. Riadenie rizík Každé realizované podzemné dielo je jedinečné, a preto aj rozsah riadenia rizík je rôzny.

Podnikateľské riziko | Wolters Kluwer SR s. r. o.

Obmedzenie rizík podnikania. Podnikanie aj obyčajné vlastníctvo majetku znamená ochotu podstupovať veľa rizík v oblasti právnej, daňovej, informačnej, personálnej a mnohých ďalších. Všeobecne platí, že riziká nie je možné úplne eliminovať.

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu.pdf

Ako spolupracovať so svojou dušou.pdf

Sežeňte Mozarta!.pdf

Cvičení k uvolnění páteře.pdf

Můj první kurs léčivých bylin.pdf

Ilustrované dějiny naší země pro děti i dospělé.pdf

Ve jménu cti.pdf

Nový život bez chlapa.pdf

Černobyl 01:23:40.pdf

Práca, mzdy a odmeňovanie 3/2014.pdf

Florbal.pdf

Paralely a průniky.pdf