Zákony 2019 I/A - Daňové zákony - Úplné znenie po novelách k 1.1.2019 eBook

Excelsiorportofino.it Zákony 2019 I/A - Daňové zákony - Úplné znenie po novelách k 1.1.2019 Image
POPIS

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní po ostatných novelách. Doplnený je o nový zákon č. 213/2018 Z. z. – Zákon o poisťovníctve a novelizovaný zákon č. 395/2002 Z. z. – Zákon o archívoch a registratúrach.Obsah:Správa daní a poplatkovDaň z príjmovDaň z pridanej hodnotyMiestne daneSpotrebné daneCestovné náhradySociálny fondÚplné znenie zákonov z oblasti daní po ostatných novelách:1. Správa daní a poplatkov ZÁKON SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ZÁKON č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov2. Daň z príjmovZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ZÁKON č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/2012 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov3. Daň z pridanej hodnotyZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty4. Miestne dane ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZÁKON č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov5. Spotrebné dane ZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ZÁKON č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ZÁKON č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z lie­hu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ZÁKON č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ZÁKON č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov6. Cestovné náhrady ZÁKON č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách Opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahra­ničných pracovných cestách Opatrenie MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách Opatrenie MPSVR SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave súm výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Zákony 2019 I/A - Daňové zákony - Úplné znenie po novelách k 1.1.2019.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR none

Trávit čas knihou Zákony 2019 I/A - Daňové zákony - Úplné znenie po novelách k 1.1.2019! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Zákony 2019 I/A - Daňové zákony - Úplné znenie po novelách k 1.1.2019 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákony 2019 II/A - Občiansko-obchodné zákony - Úplné ...

Zákony 2018/VI - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o vode, vzduchu, odpadoch, Environmentálny fond, Vyhlášky k odpadom... Zákony 2018/VI - Poradca s.r.o. od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Zakony 2018 vi poradca s r o levně | Mobilmania zboží

Kniha: Zákony 2019 I/A - Daňové zákony - Úplné znenie po novelách k 1.1.2019 (Poradca s.r.o.). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

Nejmenší vesmír.pdf

Paměti z mého života.pdf

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019.pdf

Vražda předem ohlášená.pdf

Můj život s Reinhardem.pdf

Zmizení Stephanie Mailerové.pdf

Darčeky z kuchyne.pdf

Dlouhá cesta.pdf

Hvězda elfů.pdf

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský.pdf

Škoda 105/120 tuning.pdf

Judikatúra vo veciach náhrady škody.pdf

O Pánu Ježišovi pre deti.pdf

Diktáty a pravopisné cvičenia.pdf

Návrat šéfkuchára bez čapice.pdf

Ráno bylo stejný.pdf

Sociální zabezpečení.pdf

První slova - Zvuková knížka 4 zvuky.pdf

Psychologie reklamy 2., rozšířené a aktualizované vydání.pdf