AKTUALIZACE 2019 III/3 eBook

Excelsiorportofino.it AKTUALIZACE 2019 III/3 Image
POPIS

Obsah: nemocenském pojištění, organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o zaměstnanostiZměna zákona o nemocenském pojištění novelou č. 164/2019 Sb.V současné době jsou postupy při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě pro účely poskytování nemocenského z nemocenského pojištění založeny na listinné formě v podobě předepsaných tiskopisů. Od 1. ledna 2019 měla být zavedena fakultativní elektronická forma v rámci těchto postupů, a to na základě zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrhem zákona se posouvá tento náběh elektronizace postupů při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti a o karanténě (dále „eNeschopenka“). Zavedení eNeschopenky představuje poměrně masivní a komplexní zásah do stávajícího systému provádění nemocenského pojištění, který má dopad nejen na Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), ale i na všechny ostatní orgány nemocenského pojištění, resort zdravotnictví, poskytovatele zdravotních služeb, zaměstnavatele a pojištěnce. Zúčastněnými subjekty totiž nejsou pouze ošetřující lékaři (zdravotnická zařízení s velkým počtem svých lékařů), pojištěnci a příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), ale rovněž zaměstnavatelé (jimž je nutno poskytnout elektronický přístup k údajům o dočasných pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců) a ostatní orgány nemocenského pojištění.Změna zákona o zaměstnanosti novelou č. 164/2019 Sb.Sladění s terminologií občanského zákoníku. V případě odštěpného závodu, který není právnickou osobou, nelze mluvit o jeho „sídle“. Vhodnější je použít termín „umístění“. Úprava § 98 písm. l) zákona o zaměstnanosti tak, aby v tomto ustanovení byla obsažena rovněž kategorie rodinných příslušníků cizince uvedeného v§ 98 písm. n) zákona o zaměstnanosti, tedy cizince, který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 341/2005 Sb.,o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.Toto doplnění příslušného ustanovení zákona o zaměstnanosti vychází z požadavku směrnice 2016/801/EU uvedeného v jejím článku 26 odst. 6, kdy se vůči rodinným příslušníkům výzkumných pracovníků neuplatní žádná lhůta pro přístup na trh práce členského státu.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU AKTUALIZACE 2019 III/3.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR none

Trávit čas knihou AKTUALIZACE 2019 III/3! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu AKTUALIZACE 2019 III/3 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Usnesení zastupitelstva města 2019 - Usnesení III ...

Okresní přebor I (2019) Okresní přebor II (2019) OP III 1. skupina (2019) Okresní přebor III - Skupina A (2019) Okresní přebor III - Skupina B (2019) OP III 2. skupina (2019) OP III 3. skupina (2019)

Usnesení zastupitelstva města 2019 - Usnesení III ...

uloženo předložit vládě do 30. června 2019 aktualizaci č. 3 Implementačního plánu rozvoje ITS. Aktualizace implementačních plánů do sebe každoročně integruje novou legislativu a trendy v odvětví ITS / dopravní telematiky a v důsledku toho pozitivně ovlivňuje rozvoj těchto systémů v České republice.

Vodácká mapa - Vltava/Vyšší Brod - Hluboá nad Vltavou/1:50 tis..pdf

Titanic.pdf

Business etiketa a komunikace.pdf

Vláda pekel.pdf

Prah večnosti.pdf

Orlickoústecko.pdf

Kazatel.pdf

Milovat.pdf

Způsob bytí.pdf

Ústava České republiky - Listina základních práv a svobod.pdf

Kosec.pdf

Studie o literatuře (a filmu).pdf

Uvnitř neolitické mysli.pdf

Ondra a 3 Marťánkové.pdf

Gričská čarodějnice VII - Vzpurník na trůně 2.pdf

Rudolf Kremlička.pdf

Tvárová gymnastika.pdf

V tajných službách: Čestný špionský.pdf

Amsterdam 1:10 000.pdf

Pečovatelství II.pdf